Nieuwsbrief Consortium Mortiere

      Geen reacties op Nieuwsbrief Consortium Mortiere

Onderwerp: Ontwikkelingen Mortiere 2018

Beste bewoner(s),

Het jaar 2017 stond, zoals jullie als geen ander weten, in het teken van de start van een aantal grote ontwikkelingen in Woonpark de Mortiere. Mede door de aantrekkende woningmarkt is er op grote schaal gebouwd en ontwikkeld. Denk hierbij aan Parkzijde, de Entree, de opgeleverde en de in bouw genomen woningen aan de Poproute en de toenemende bouw op de vrije kavels in fase 5.

Ondanks de realisatie van de nieuwe ontsluiting naar de N57, de Mozartweg, ondervinden bewoners hinder van de vele bouwactiviteiten. Omdat in 2018 de bouwactiviteiten in Mortiere niet verminderen, worden op dit moment maatregelen getroffen ten behoeven van de veiligheid van de bouwwegen in relatie tot het woonverkeer. Dit zijn onder andere het regelmatig vegen van de bouwwegen, kapot gereden bermen herstellen en overige herstel werkzaamheden aan de bouwwegen. Ook worden er plannen uitgewerkt voor een afzonderlijke ontsluiting voor het woonverkeer vanaf de Duke Elingtonstraat richting N57.

Vanaf januari 2018 zal er vanuit het Consortium op locatie bovendien één aanspreekpunt komen; die ook toezicht houdt tot de bouwactiviteiten in relatie met de bouwwegen, verkeer, veiligheid en gezondheid. Op deze wijze hopen we dat de geplande ontwikkelingen zo min mogelijk hinder veroorzaken voor de huidige bewoners. Conflictsituaties tussen bouw- en woonverkeer kunnen in bepaalde situaties echter niet geheel worden voorkomen, maar er mag nooit sprake zijn van onveilige situaties. Wij zullen hierover met de aannemers dwingende afspraken maken. U, als bewoner(s) zullen we steeds tijdig informeren over de aanstaande activiteiten.

Buiten de woningbouwontwikkelingen worden in 2018 ook infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het scheiden van het woon- en bouwverkeer en werkzaamheden verricht aan de verbetering van een aantal fietsontsluitingen; waaronder het fietspad richting Nieuw- en Sint Joosland.

Tenslotte is er half december nabij het park een tijdelijk verkoop-/ informatiecentrum gerealiseerd. Het betreft een Heijmans One woning, deze zal in februari formeel worden geopend voor de bewoners van Mortiere. Over de details van de opening wordt u binnenkort op de hoogte gebracht.

 

Ontwikkelingen 2018

Afronding woningen en bestrating Entree In december 2017 heeft de sleuteloverdracht van de opgeleverde woningen plaatsgevonden voor de nieuwe bewoners in de Entree. Met het woonrijp maken van de nieuwe John Lee Hookerstaat wordt halverwege januari begonnen met het aanleggen van het definitieve trottoir. Nadat de verhuisbewegingen zijn geweest wordt vervolgens de definitieve bestrating aangelegd en het groen plantsoen gerealiseerd. Nadat de bewoners hier volledig zijn ingetrokken en de definitieve betrating is gerealiseerd wordt De Entree feestelijk geopend voor de bewoners en omwonende.

Werkzaamheden aan Poproute (fase 7c en 9B) De bouw van de woningen aan de Poproute heeft tijdens de bouw voor enige overlast gezorgd voor het woonverkeer, deze overlast dient in 2018 voorkomen te worden, zeker in combinatie met het voorbelasten en bouwrijp maken van het aansluitende noordwestelijk gelegen deelgebied 9B. Tijdens het bouwrijp maken zal dit deel van de Poproute worden afgesloten. Uiteraard zal de bereikbaarheid van de Poproute van de reeds opgeleverde en nog op te leveren woningen worden gegarandeerd met een omleidingsroute, die zo spoedig mogelijk met de bewoners zal worden gecommuniceerd (medio februari). In de tweede helft van 2018 zal overigens het zuidoostelijke deel van de Poproute tot aan de N57 volledig woonrijp worden gemaakt.

Parkzijde (fase 8) Begin 2018 zullen in dit deelgebied de eerste bewoners hun nieuwe woning betrekken. Omdat we ons ervan bewust zijn dat bouw- en woonverkeer elkaar kruisen, zullen we aanvullende maatregelen treffen om de overlast van het bouwverkeer voor de nieuwe bewoners te voorkomen. Uiteraard zullen we hier ook met de aannemer afspraken over maken. De maatregelen en het ontsluitingsplan zal in februari beschikbaar zijn en met de bewoners worden gecommuniceerd.

Vrije kavels (fase 5A/B) De bouwwerkzaamheden van de particulieren aan de vrije kavels in fase 5A en B hebben in 2017 een vlucht genomen en zullen ook in 2018 doorgang vinden. De overlast die deze werkzaamheden hebben veroorzaakt is voor iedereen onacceptabel gebleken. Bij het Consortium zijn de problemen voor deze fase duidelijk in beeld en wordt op dit moment middels een toezichthouder de overlast onder controle gehouden. Voor een structurele oplossing vanaf de tweede week van januari worden momenteel plannen uitgewerkt ten behoeve van de veiligheid, parkeren en bereikbaarheid en in de januari met de gemeente en bewoners besproken, definitief gemaakt en uitgevoerd. Een afzonderlijke/tweede ontsluiting van het woonverkeer vanaf de Duke Elingtonstraat naar de N57 maakt hiervan onderdeel uit.

Start verkoop fase 10: Jazzboog Op korte termijn zal gestart worden met de verkoop van de eerste woningen in fase 10: de Jazzboog. Dit betreft de woningen rondom de groene cirkel waar nu tijdelijke speelvoorzieningen zijn en een zestal woningen nabij fase 5A/B. De eerst werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de woningen staan eind 2018 gepland.

Indien u vragen of opmerkingen heeft na het lezen van deze brief of voor het melden van onveilige situaties kunt u contact opnemen met dhr. Van de Waeter per email (m.vandewaeter@princeprojecten) of telefonisch (013 467 3100).

Namens het Consortium wensen wij u prettige feestdagen en alvast een veilig en gezond 2018!

Namens het Consortium:

Edwin Prince Project Directeur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.